PROCES

Lofthome wordt vanuit verschillende opdrachthoeken gerealiseerd. Meestal vanuit individueel particulier opdrachtgeverschap. Echter er bestaan ook andere vormen van opdrachtgeverschap waarbij twee of meer belangstellenden voor het woonconcept Lofthome gelijktijdig op één bouwlocatie willen bouwen.

Opdrachtgeversvormen

  • Particulier Opdrachtgeverschap (PO)
    de opdrachtgever beschikt over bouwgrond of koopt een bouwkavel en wil hier een Lofthome op bouwen; je eigen huis realiseren is de meest voorkomende vorm van opdrachtdrachtgeverschap
  • Particulier Opdrachtgeverschap Plus (PO+)
    minimaal twee opdrachtgevers willen gelijktijdig op een grondstuk of vlak bij elkaar een Lofthome realiseren; door gelijktijdige bouw kunnen interessante prijsreducties worden behaald
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
    waarbij een groep van gelijkgestemde opdrachtgevers gezamenlijk over bouwgrond beschikken of een kavel kopen die collectieve bouw toelaat om op dit woonerf een ensemble van Lofthomes te realiseren, eventueel in verschillende maatgrootte en eventueel met gezamenlijke additionele faciliteiten als een garageschuur, opslagschuur, natuurkelder, groenvoorzieningen, boomgaard en dergelijke; Lofthome ondersteunt CPO-groepen met raad en daad
———

Proces Particulier Opdrachtgeverschap (PO)

1. BESCHIKBAARHEID BOUWGROND of OPTIE / AANKOOP BOUWKAVEL
De bouwgrond wordt door de opdrachtgever zelf geregeld, gekocht c.q. gefinancierd. Als u een optie heeft genomen op een kavel of serieus overweegt om die te nemen is de volgende stap een oriënterend gesprek aan gaan met de architecten (zie stap 2).

Kosten: investering opdrachtgever.


2. ORIENTATIE LOFTHOME
In het eerste vrijblijvende gesprek met de architecten van Lofthome (BKVV architecten) worden de woonwensen op een rijtje gezet. Tijdens dit gesprek maakt BKVV, op basis van het woonprogramma, een eerste Schetsontwerp (SO) met hand gemaakte schetsen. Daarnaast wordt er gekeken wat er qua regelgeving op de kavel mogelijk is. Na afloop van het gesprek zal Hardeman op basis van de gemaakte schetsen een budgetbegroting opstellen met een richtprijs van uw Lofthome.

Kosten: gratis.
Het SO en budegetbegroting worden verstuurd na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. De budgetbegroting moet gezien worden als een prijsindicatie waarmee de haalbaarheid van het project goed kan worden ingeschat. Na het indienen van de vergunning wordt een exacte begroting gemaakt op basis van definitieve wensen en tekeningen.


3. LOFTHOME ONTWERP

Een Lofthome is een op maat ontworpen woning. De eerste schetsen (SO) worden vertaald naar voorlopige ontwerptekeningen (VO). Hierbij spelen uw woonwensen en budget een belangrijke rol. In de maatvoering bent u geheel vrij. Alle indelingen zijn mogelijk.

Bij deze stap is een eventueel vooroverleg met de gemeente en/of welstand inbegrepen. Tijdens deze fase zijn er vier overlegmomenten bij de architect, waarin alles met u wordt doorgenomen. Uiteindelijk resulteert dit in een definitief ontwerp (DO). BKVV staat altijd open voor eigen inbreng en ideeën. Bij het VO en DO en significante tussenstappen wordt telkens een scan van de meer/minderkosten gemaakt en meegestuurd zodat u zicht houdt op de te verwachten bouwkosten.

In deze fase wordt een overeenkomst aangegaan met BKVV. Het verzorgen van een omgevingsvergunning, EPG-berekeningen en de esthetische bouwbegeleiding tot en met de oplevering zijn bij de kosten inbegrepen.

Kosten: € 12.750,- incl btw (dit bedrag wordt in drie gelijke termijnen in rekening gebracht). U ontvangt hiervoor een offerte van BKVV.


4. OMGEVINGSVERGUNNING

In stap 4 worden alle tekeningen en berekeningen gemaakt t.b.v. van een officiële bouwaanvraag, conform bouwbesluit en wettelijk vastgelegde normen. De doorlooptijd bij een gemeente bedraagt minimaal 8 weken. De kosten van de leges (gemeentelijke kosten) verschillen per gemeente. Legeskosten worden betaald door de opdrachtgever. Na het indienen van de omgevingsvergunning brengen we gezamenlijk een bezoek aan de bouwer: Handels- en Constructiebedrijf H.Hardeman B.V. in Veenendaal. Voorafgaand aan dit gesprek heeft Hardeman voor u een eindbegroting opgesteld. Deze nemen we in Veenendaal helemaal met u door. Tijdens dit bezoek wordt ook het elektraplan doorgenomen van de woning.

Kosten: € 605,- incl btw*. Dit zijn de kosten voor de constructieve ontwerpnota (deze worden door Hardeman bij u in rekening gebracht).

* Dit zijn de indicatieve kosten op basis van een constructieve ontwerpnota. In bijna alle gemeenten (behalve Almere) is dit voor een omgevingsvergunning voldoende. Indien in deze stap al uitgebreide constructietekeningen- en berekeningen worden geëist (Almere) dan zijn deze kosten hoger. Dit bedrag is exclusief sondering. Indien u nog niet beschikt over een sonderingsrapport kan Hardeman dit voor u verzorgen. De kosten hiervan bedragen circa € 1.200,- incl btw.


5. AANNEEMOVEREENKOMST

Deze fase begint met het opstellen van een aanneemovereenkomst voor de realisering van een Lofthome. Dit is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de bouwer van Lofthome (Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman BV). Al tijdens de doorlooptijd van de bouwvergunning (stap 4) zullen de eerste voorbereidingen voor stap 5 worden opgestart. Dit om efficiënt met de tijd om te gaan.

In de aanneemovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd. Tevens kunt u hierin terug vinden welke constructies, materialen, producten, installaties, kleuren, afwerkingen, et cetera er zullen worden toegepast. Ook worden in deze fase alle productietekeningen gemaakt. Dit zijn de definitieve uitvoeringstekeningen, waarmee in de fabriek en op de bouwplaats wordt gewerkt.

Kosten: afhankelijk van het ontwerp en type Lofthome. Betaling aan Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman BV bij oplevering (bankgarantie is vereist).

Eventueel kan al eerder in het proces een aanneemovereenkomst worden opgesteld. Zie hieronder het kopje “Aanneemovereenkomst” voor meer informatie.


6. BOUW

De bouwvoorbereiding start direct na het ondertekenen van de aanneemovereenkomt. De uitvoering gaat conform alle afspraken die zijn vastgelegd in de aanneemovereenkomst. In deze fase wordt tevens een bouwplanning gemaakt. Dit is een gedetailleerd tijdschema waarin alle bouwwerkzaamheden zijn terug te vinden, van start bouw tot en met oplevering. De bouwtijd bedraagt minimaal 3 maanden. Zie de globale planning.

Kosten: zie stap 5.


7. OPLEVERING BOUW

Eventuele gebreken bij de oplevering worden vastgelegd en verholpen.

Kosten: niet van toepassing.


8. NAZORG

Bijstellen installaties et cetera en garantie op eventuele toekomstige gebreken.

Kosten: niet van toepassing.

———

Globale totaalplanning
De minimale doorlooptijd van een casco Lofthome is 10 maanden. Voor een Lofthome inclusief afbouw is dit 12 maanden. Dit is van start ontwerp bij de architect tot oplevering van de woning. De planning is afhankelijk van verschillende factoren en zal per project verschillen. Factoren die de planning bijvoorbeeld kunnen beïnvloeden zijn: een langer ontwerptraject of langere doorlooptijd bij de gemeente. Verder kan het zijn dat de bouwtijd wat oploopt als het om een grote woning gaat met veel afbouw ter plekke. Ook productiecapaciteit en levertijden van bouwproducten (bijvoorbeeld heipalen) kunnen van invloed zijn op de bouwplanning. Voor de start van de bouw wordt voor u een gedetailleerde bouwplanning gemaakt die afgestemd is op uw woning.

Ontwerpproces
Een Lofthome ontwerptraject vindt plaats bij de architect aan tafel. Hiervoor worden in principe 4 overlegmomenten ingepland. De Lofthome wordt altijd op maat ontworpen. Hierbij spelen uw woonwensen en budget een belangrijke rol. In de maatvoering bent u geheel vrij. Alle indelingen zijn mogelijk. De gevels worden volledig afgestemd op de bouwkavel en uw persoonlijke wensen.

Vooroverleg welstand
Sommige gemeenten bieden de mogelijkheid om al in een vroeg stadium van een ontwerpproces (VO) een vooroverleg te hebben met de welstand (als welstand van toepassing is). Indien gewenst kan BKVV Architecten dit vooroverleg voor u doen. Dit overleg met de welstand is bij de kosten inbegrepen. BKVV heeft veel ervaring met het toelichten van de ontwerpen bij gemeenten. In bijna alle gevallen resulteert een gesprek in een positief advies. In een uitzonderlijk geval waarbij negatief advies wordt gegeven en waar ook geen mogelijkheden zijn om dit wel te krijgen, ontbinden we de architectenovereenkomst. U betaalt dan alleen de eerste termijn. Er zijn enkele gemeenten in Nederland waar welstand wel van toepassing is, maar geen vooroverleg mogelijk is. Een plan wordt dan pas beoordeeld na het indienen van de vergunning. Mocht het project hier stoppen dan betaalt u naar stand van de werkzaamheden. Meer hierover in de offerte die door BKVV Architecten wordt opgesteld (Opzeggen opdracht).

Aanneemovereenkomst
In stap 5 wordt een aannemingsovereenkomst opgesteld. Als deze is ondertekend kan Hardeman beginnen met de voorbereidingen van de bouw. Eventueel kan deze overeenkomst ook al eerder in het proces worden opgesteld (vanaf of voorafgaand aan stap 3). Hiermee kan worden voorkomen dat de planning erg uitloopt door lange levertijden en bouwdrukte. De aannemingsovereenkomst wordt dan opgesteld onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning en/of financiering. Na ondertekenen van deze overeenkomst zal bouwcapaciteit gereserveerd worden in de gewenste periode (rekening houdend met de capaciteit van Hardeman en de levertijd van eventuele heipalen). Mocht de opdracht vervallen door het inroepen van één van de voorbehouden, dan kan een bedrag van maximaal € 3.000,- berekend worden indien de heipalen reeds geproduceerd zijn en niet elders toepasbaar zijn. De voorbehouden dienen uiterlijk 2 maanden voor gewenste start bouw opgeheven te worden.

Casco opleveren?
Elke Lofthome kan, in overleg met BKVV en Hardeman, casco worden opgeleverd (wind- en waterdicht). De bouwvergunning wordt ook in dit geval volledig verzorgd door BKVV, maar Hardeman bouwt alleen het casco deel. U kunt daarna zelf de afbouw en installaties verzorgen. BKVV blijft betrokken tot en met de oplevering van het Hardeman deel.