PROCES

Lofthome wordt vanuit verschillende opdrachthoeken gerealiseerd. Meestal vanuit individueel particulier opdrachtgeverschap. Echter er bestaan ook andere vormen van opdrachtgeverschap waarbij twee of meer belangstellenden voor het woonconcept Lofthome gelijktijdig op één bouwlocatie willen bouwen.

Opdrachtgeversvormen

  • Particulier Opdrachtgeverschap (PO)
    de opdrachtgever beschikt over bouwgrond of koopt een bouwkavel en wil hier een Lofthome op bouwen; je eigen huis realiseren is de meest voorkomende vorm van opdrachtdrachtgeverschap
  • Particulier Opdrachtgeverschap Plus (PO+)
    minimaal twee opdrachtgevers willen gelijktijdig op een grondstuk of vlak bij elkaar een Lofthome realiseren; door gelijktijdige bouw kunnen interessante prijsreducties worden behaald
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
    waarbij een groep van gelijkgestemde opdrachtgevers gezamenlijk over bouwgrond beschikken of een kavel kopen die collectieve bouw toelaat om op dit woonerf een ensemble van Lofthomes te realiseren, eventueel in verschillende maatgrootte en eventueel met gezamenlijke additionele faciliteiten als een garageschuur, opslagschuur, natuurkelder, groenvoorzieningen, boomgaard en dergelijke; Lofthome ondersteunt CPO-groepen met raad en daad
———

Proces Particulier Opdrachtgeverschap (PO)

1. BESCHIKBAARHEID BOUWGROND of OPTIE / AANKOOP BOUWKAVEL
De bouwgrond wordt door de opdrachtgever zelf geregeld, gekocht c.q. gefinancierd. Als u een optie heeft genomen op een kavel of serieus overweegt om die te nemen is de volgende stap een oriënterend gesprek aan gaan met de architecten (zie stap 2).

Kosten: investering opdrachtgever.


2. ORIENTATIE LOFTHOME
In het eerste vrijblijvende gesprek met de architecten van Lofthome (BKVV architecten) worden de woonwensen op een rijtje gezet. Tijdens dit gesprek worden, op basis van het woonprogramma, de eerste schetsen gemaakt. Daarnaast wordt er gekeken wat er qua regelgeving op de kavel mogelijk is. Na afloop van het gesprek zal Hardeman op basis van de gemaakte schetsen een brief offerte opstellen met een richtprijs van uw Lofthome.

Kosten: gratis en vrijblijvend.


3. LOFTHOME ONTWERP

Een Lofthome is een op maat ontworpen woning. De eerste schetsen worden vertaald naar ontwerptekeningen. Hierbij spelen uw woonwensen en budget een belangrijke rol. In de maatvoering bent u geheel vrij. Alle indelingen zijn mogelijk.

Bij deze stap is het overleg met de gemeente en/of welstand inbegrepen. Tijdens deze fase zijn er 4 overlegmomenten bij de architect, waarin alles met u wordt doorgenomen. Uiteindelijk resulteert dit in een definitief ontwerp. BKVV staat altijd open voor eigen inbreng en juicht het toe als mensen hun eigen schetsen en ideeën meebrengen.

In deze fase wordt een overeenkomst aangegaan met BKVV. Het verzorgen van een omgevingsvergunning, EPG-berekeningen en de bouwbegeleiding tot en met de oplevering zitten in de kosten inbegrepen.

Kosten: € 11.500,- incl btw (dit bedrag wordt in drie gelijke termijnen in rekening gebracht).


4. OMGEVINGSVERGUNNING

In stap 4 worden alle tekeningen en berekeningen gemaakt t.b.v. van een officiële bouwaanvraag, conform bouwbesluit en wettelijk vastgelegde normen. De doorlooptijd bij een gemeente bedraagt minimaal 8 weken. De kosten van de leges (gemeentelijke kosten) verschillen per gemeente. Legeskosten worden betaald door de opdrachtgever.

(de opdrachtgever kan zich na deze stap voor de laatste maal terugtrekken; hij heeft dan al wel kosten gemaakt voor de stappen 3 en 4)

Kosten: € 4.200,- incl btw*. Dit zijn de kosten voor de constructieberekeningen (deze worden door Hardeman bij u in rekening gebracht).

*Dit bedrag is exclusief sondering. Indien u nog niet over een sonderingsrapport beschikt, dan kan Hardeman dit voor u verzorgen. De kosten hiervan bedragen circa € 800,- incl btw.


5. AANNEEMOVEREENKOMST

Deze fase begint met het opstellen van een aanneemovereenkomst voor de realisering van een Lofthome. Dit is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de bouwer van Lofthome (H. Hardeman BV). Al tijdens de doorlooptijd van de bouwvergunning (stap 4) zullen de eerste voorbereidingen voor stap 5 worden opgestart. Dit om efficiënt met de tijd om te gaan.

In de aanneemovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd. Tevens kunt u hierin terug vinden welke constructies, materialen, producten, installaties, kleuren, afwerkingen, et cetera er zullen worden toegepast. Ook worden in deze fase alle productietekeningen gemaakt. Dit zijn de definitieve uitvoeringstekeningen, waarmee in de fabriek en op de bouwplaats wordt gewerkt.

In deze fase wordt tevens een bouwplanning gemaakt. Dit is een gedetailleerd tijdschema waarin alle bouwwerkzaamheden zijn terug te vinden, van start bouw tot en met oplevering.

Kosten: afhankelijk van het ontwerp en type Lofthome. Betaling aan H. Hardeman BV bij oplevering (bankgarantie is vereist).


6. BOUW

De bouwvoorbereiding start direct na het ondertekenen van de aanneemovereenkomt. De uitvoering gaat conform alle afspraken die zijn vastgelegd in de aanneemovereenkomst. De bouwtijd bedraagt minimaal 3 maanden. Zie de globale planning.

Kosten: zie stap 5.


7. OPLEVERING BOUW

Eventuele gebreken bij de oplevering worden vastgelegd en verholpen.

Kosten: niet van toepassing.


8. NAZORG

Bijstellen installaties et cetera en garantie op eventuele toekomstige gebreken.

Kosten: niet van toepassing.

———

Globale totaalplanning
De periode van ontwerp tot het verkrijgen van een bouwvergunning bedraagt minimaal 3 maanden, inclusief 8 weken voor de gemeentelijke doorlooptijd van de vergunningsprocedure. Daarna wordt gestart met de bouwvoorbereiding (circa 10 weken). De bouwtijd bedraagt minimaal 3 maanden. Een Lofthome kan binnen 8,5 maanden worden gerealiseerd.

globale totaalplanning

Deze planning is gebaseerd op een eenvoudige Lofthome. De planning is afhankelijk van verschillende factoren en kan afwijken van de bovenstaande inschatting. Factoren die de planning bijvoorbeeld kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld een langer ontwerptraject of langere doorlooptijd bij de gemeente. Ook kan het zijn dat de bouwtijd wat oploopt als het om een grote woning gaat met veel afbouw ter plekke. In de praktijk is de doorlooptijd van de meeste Lofthome trajecten circa 9 – 10 maanden, van start ontwerp tot einde oplevering.

Ontwerpproces
Een Lofthome ontwerptraject vindt plaats bij de architect aan tafel. Hiervoor worden in principe 4 overlegmomenten ingepland. De Lofthome wordt altijd op maat ontworpen. Hierbij spelen uw woonwensen en budget een belangrijke rol. In de maatvoering bent u geheel vrij. Alle indelingen zijn mogelijk. De gevels worden volledig afgestemd op de bouwkavel en uw persoonlijke wensen.

Speciale regeling bij negatief advies welstand
De overleggen met de gemeente en/of welstand zijn in de kosten inbegrepen. BKVV heeft veel ervaring met het toelichten van de ontwerpen bij gemeenten. In bijna alle gevallen resulteert een gesprek in een positief advies. In een uitzonderlijk geval waarbij een gemeente geen medewerking verleend, betaalt u bij stap 3 niet het volledige bedrag, maar alleen de eerste termijn.

Casco opleveren?
Elke Lofthome kan, in overleg met BKVV en Hardeman, casco worden opgeleverd. Dit scheelt uiteindelijk in de kosten. De omgevingsvergunning wordt ook in dit geval volledig verzorgd door BKVV, maar Hardeman bouwt slechts het casco deel. U kunt daarna zelf de afbouw verzorgen. BKVV blijft betrokken tot en met de oplevering van het Hardeman deel.